RM ESF projekt

24.03.2014

Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine
Antud projekti peamine eesmärk on Sotsiaalministeeriumi, selle haldusala ning kogu sotsiaalsektori haldussuutlikkuse tõstmine läbi osapoolte kvaliteedijuhtimise alase koolitamise ja ettepanekute väljatöötamise kvaliteedisüsteemi tugevdamiseks.

Peaeesmärk jaguneb 3 alaeesmärgiks:

1) Sotsiaalministeeriumi, selle haldusala asutuste ning huvigruppide personali (juhtide) koolitamine erinevatest kvaliteedijuhtimise süsteemidest ning kvaliteedijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine. Koolitused toimuvad kord kuus ning seal tutvustatakse kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi põhialuseid ja printsiipe. Antakse ülevaade erinevatest kvaliteedijuhtimise mudelitest ja skeemidest. Koolitusprogrammi jooksul toimuvad haldusala esindajatega arutelud, diskussioonid, et panna paika tulevikuplaanid seoses Sotsiaalministeeriumi ning haldusala asutuste kvaliteedi tõstmise ning hindamisega.

2) Kogu sotsiaalvaldkonna analüüsi läbiviimine ning ettepanekute tegemine tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks ning järelvalve teostamiseks: ühtsete kvaliteedinõuete kehtestamise ning erinevate võimalike kvaliteedisüsteemide kasutuselevõtmise võimalikkus haldussuutlikkuse tõstmiseks. Analüütik-eksperdi eestvedamisel moodustatakse töögrupp, kuhu kuuluvad Sotsiaalministeeriumi ning haldusala esindajad.

3) Kohalike omavalitsuste hallatavate sotsiaalteenuse osutajate kvaliteedi parendamine läbi asutuste koolitamise ning sotsiaalteenuse kvaliteedimärgi EQUASS Assurance rakendamise.
Projektis osalemiseks oli kuulutatud välja konkurss, mille raames valiti 10 sotsiaalteenused osutavad asutused. Taotluste hindamisel arvestati erinevad asjaolud (nt asutusel on selge ja põhjendatud eesmärk projektis osalemiseks; asutus on läbi mõelnud ressursside olemasolu kvaliteedisüsteemi rakendamiseks; asutus on juba teinud samme teenuse kvaliteedi arendamiseks jne).

Asutuste valiku tegemisel arvestati asutuste regionaalse jaotusega ehk saaksid osaleda erinevad asutused erinevates maakondadest ja linnadest. Tänaseks on selgunud 10 asutust, kes osalevad projektis:

1.Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
2.SA Perekodu
3.Munalaskme Hooldekodu
4.Elva Väikelastekodu
5.Tallina Lastekodu
6.Imavere Päevakeskus
7.Vinni Perekodu
8.Siimusti lastekodu Metsatareke
9.SA Taheva Sanatoorium
10.Saku Päevakeskus
Antud koolitus- ja arendusprojekt annab võimaluse analüüsida ning parendada Sotsiaalministeeriumi ja selle haldusala senist tegevust sotsiaalteenuste korralduses ning osutamisel.

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ vahenditest.

Projekti kestvus: august 2012- dets lõpp 2013

Projektijuht Kristi Reimets
e-mail: kristi.reimets@equass.ee;

tel: 6877223

 Tagasi