EQUASS 2018 metoodika

 

Alates 2018.aastast on võimalik taotleda EQUASS Assurance'it uue, EQUASS 2018 metoodika järgi.

 

Lühiülevaade EQUASSi süsteemi peamistest muutustest võrreldes EQUASS 2012 metoodikaga

 

1.    EQUASSi 2018. aasta süsteemi põhimõtted, kriteeriumid ja näitajad on sõnastatud EQUASSi süsteemi rakendajate ja hindajate jaoks paremini arusaadavas ja lihtsamas keeles.

2.    EQUASSi 2018. aasta süsteemis toetatakse sotsiaalteenuste pakkujate organisatsioonisisest õppimist, pidevat täiendamist, pidevat arengut ja kasvu (võimekuse suurendamine).

Ehkki EQUASSi kriteeriumite täitmine on endiselt peamine nõue, on süsteemi rakendamises ja hindamises olulisel kohal ka õppe-, arengu- ja kasvumehhanismid.

3.    EQUASSi 2018. aasta süsteemis kasutatakse tunnustamis- ja sertifitseerimisprogrammides ühtset ja järjepidevat hindamismeetodit. Ühtne ja järjepidev hindamissüsteem innustab sotsiaalteenuste pakkujaid

suurendama tulemuslikkust ja soodustab tipptaseme saavutamist loomulikumal viisil.

4.    EQUASSi 2018. aasta süsteem suurendab süsteemi paindlikkust sotsiaalsektori konkreetsete valdkondade sertifitseerimisnõuete täitmist, lähtudes iga liikmesriigi eripäradest. EQUASSi 2018. aasta süsteemis

on vähem ettekirjutusi spetsiifiliste näitajate (indikaatorite) täitmiseks ja seega on rohkem vabadust ja võimalusi süsteemi kohandamiseks vastavalt olukorrale.

5.    EQUASSi 2018. aasta süsteemis rõhutatakse lähenemisviiside ja süsteemide rakendamist. Sertifikaadi saamiseks ei piisa süsteemide kehtestamisest ja tegevuspõhimõtete sõnastamisest. Audiitor pöörab

hindamisel rohkem tähelepanu sellele, kuidas süsteeme, tegevuspõhimõtteid ja lähenemisviise tegelikult rakendatakse kooskõlas EQUASSi põhimõtete ja kriteeriumidega.

6.    EQUASSi 2018. aasta süsteem karmistab tulemuste mõõtmise ja nende säilitamise nõudeid, lähtudes asjakohastest ja kehtivatest näitajatest. Mõlemas sertifitseerimisprogrammis innustatakse võrdluste

tegemisele ja lähenemisviiside vastastikusele võrdlemisele.

7.    EQUASSi 2018. aasta süsteemis nõutakse vähem dokumente ja seega on süsteemiga seoses vähem bürokraatiat ning see on väiksematele teenusepakkujatele (> 10 töötajat) kasutajasõbralikum. Tänu väiksemale

bürokraatiale on EQUASSi 2018. aasta süsteemi rakendamine ning selle protsessid ja menetlused kasutajasõbralikumad.

8.    EQUASSi 2018. aasta süsteem ei ole võrreldes 2012. aasta süsteemiga nõudlikum. EQUASSi 2018. aasta süsteemis keskendutakse EQUASSi põhimõtete peamiste lähenemisviiside rakendamisele. Teiste

sõnadega: viia ellu see, mis on välja toodud EQUASSi põhimõtete ja kriteeriumidega seotud tegevuspõhimõtetes, süsteemides meetodites ja põhikontseptsioonides.

9.    EQUASSi 2018. aasta süsteem vastab Euroopa raamistike nõuetele sotsiaalsektori kvaliteedi ning kutse- ja koolitussektori kvaliteedi osas.

10.  EQUASSi 2018. aasta auditiaruandes pööratakse rohkem tähelepanu meetmete rakendamisele, et parandada EQUASSi kriteeriumide tulemuslikkust, registreerida rakendamise käegakatsutavad tulemused ning

parandada organisatsioonisisest õppimist ja arengut. Võrreldes EQUASSi 2012. aasta süsteemi auditiaruandega, milles teatati EQUASSi kriteeriumide täitmisest, pakuvad tulemused auditiaruanded lisaväärtust

sotsiaalteenuste pakkujatele organisatsioonisisese arengu, õppimise ja täiustumise osas.


EQUASS Assurance taotlemine käib läbi Eesti kohaliku esinduse, Sotsiaalkindlustuameti.

Sertifikaat kehtib 3 aastat.