EQUASS on sotsiaalteenuste kvaliteedimärk

EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele/ klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet.

Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvadkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel mitmes Euroopa riigis (sh Portugal, Norra, Iirimaa, Saksamaa, Sloveenia, Holland, Leedu jne).

EQUASS Assurancist lisaks( inglise keeles): loe siit.

Kvaliteedi kõrgema taseme sertifikaat on EQUASS Excellence ja seda saab taotleda otse Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormist.

EQUASS Eesti pakub võimalust EQUASS Assurance sertifikaadi saamiseks.

EQUASS Assurance on loodud sotsiaalsektori tarbeks ja tagab laiaulatusliku lähenemise, mis põhineb 10-l kvaliteedi põhimõttel, 50-l kriteeriumil ja 75-l tegevuse indikaatoril.

Kvaliteedi põhimõtted:

Eestvedamine

Sotsiaalteenuse osutajad demonstreerivad juhtimist, eestvedamist ja sotsiaalset vastutust. Nad edendavad sotsiaalset õiglust inimeste ühiskonda kaasamise abil. Seavad ambitsioonikaid eesmärke organisatsioonile ja pakutavatele teenustele ning julgustavad rakendama parimaid praktikaid. Sotsiaalteenuse osutajad on pühendunud järjepidevale õppimisele ja uuendustele.

 

Personal

Sotsiaalteenuse osutajad juhivad ja suunavad oma personali saavutama organisatsiooni eesmärgid ja pakkuma isikukeskseid teenuseid. Nad on pühendunud kompetentsete töötajate värbamisele võttes valiku aluseks nõutud teadmised, oskused ja pädevused. Nad soosivad mitmekesise personali värbamist. Sotsiaalteenuse osutajad tõhustavad töötajate kaasamise kultuuri ja personali heaolu, soodustavad kõikide töötajate arendamist ning pidevat õppimist teenusesaajate kasu nimel. Nad näitavad, et täidavad teenusesaajate ja personali (sealhulgas vabatahtlike) tervishoiu- ja ohutusnõudeid ning tagavad sobivad töötingimused.

Õigused

Sotsiaalteenuse osutajad on pühendunud teenuse saajate õiguste kaitsmisele, edendamisele ja austamisele seoses võrdsete võimaluste, võrdse kohtlemise, valikuvabaduse, enesemääratluse ja võrdse osalemise osas. See pühendumumine peegeldub organisatsiooni väärtustes, kõigis teenuse arendamise ning osutamise elementides. Sotsiaalteenuse osutajad tagavad, et teenuse saajad mõistavad ja kiidavad heaks kõik nende poolt välja pakutud individuaalsed sekkumised.

Eetika

Sotsiaalteenuse osutajad lähtuvad oma töös eetilistest juhistest, mis austavad töötajaid, teenuse saajaid ja nende perekondi või hooldajaid. Teenuseid osutatakse usaldusele, konfidentsiaalsusele ja aususele põhinedes. Sotsiaalteenuse osutajad aitavad kaasa teenuse saajate kaitsmisele väärkohtlemise ja ahistamise eest.

Partnerlus

Sotsiaalteenuse osutajad on partnerlussuhetes oluliste huvirühmadega, et toetada organisatsiooni visiooni ja missiooni saavutamist. Partnerlussuhted toetavad terviklike teenuste järjepidevat osutamist ja isikukeskseid tulemusi. Partnerlussuhted panustavad teenusesaajate ühiskonda kaasatusse.

Osalemine

Sotsiaalteenuse osutajad tagavad teenuse saajate täieliku osalemise ja aktiivse kaasamise ning esindatuse organisatsiooni kõigil tasanditel ja kogukonnas. Teenuse saajaid kaasatakse teenust osutava meeskonna aktiivsete liikmetena ja otsustajatena. Võrdsema osalemise ja kaasatuse saavutamiseks toetavad teenuseosutajad teenuse saajate võimestamist. Sotsiaalteenuse osutajad toetavad teenuse saajate iseenese esindamist, et edendada võrdseid võimalusi ning osalemist. 

Isikukeskne lähenemine

Sotsiaalteenuse osutajad osutavad teenuseid, mis lähtuvad teenuse saajate vajadustest, ootustest ja võimetest. Osutatavate teenuste pekkumisel arvestatakse teenuse saajate füüsilist ja sotsiaalset keskkonda. Teenuste eesmärk on parandada teenuse saajate elukvaliteeti. Sotsiaalteenuse osutajad austavad individuaalset panust, kaasates teenuse saajaid enesehindamisse, teenuste planeerimisse, osutamisse, tagasiside andmisesse ja hindamisse.

Laiahaardelisus

Sotsiaalteenuse osutajad tagavad, et teenuse saajatel on juurdepääs järjepidevatele terviklikele/holistilistele ja kogukonnapõhistele teenustele. Sotsiaalteenuse osutajad on pühendunud selliste teenuste osutamisele, mis hõlmavad nii varast sekkumist kui ka toetust ja järelteenindust. Teenuseid tuleks osutada koordineeritult ja mitme valdkonna spetsialistidest koosneva meeskonna või mitme asutuse koostöös.

Tulemustele orienteeritus

Sotsiaalteenuse osutajad püüavad saavutada oodatud tulemusi, kasu ja parimat väärtust teenuse saajatele ja olulistele huvirühmadele (sh rahastajatele). Sotsiaalteenuse osutajad demonstreerivad organisatsiooni ja teenuse saajate saavutusi kooskõlas oma missiooni ja põhitegevusega. Teenuse mõjusid hinnatakse ja jälgitakse ning need on olulised elemendid pideva parendamise, läbipaistvuse ja vastutuse tagamisel.

Kestev areng

Sotsiaalteenuse osutajad on pühendunud järjepidevale õppimisele ning teenuste ja nende tulemuste parendamisele. Nad on proaktiivsed teenuse saajate, personali, rahastajate ja huvirühmade tulevaste vajaduste rahuldamisel kasutades teenuste arendamiseks ja parendamiseks tõenduspõhiseid andmeid. Nad rakendavad süsteeme teenuste osutamise ja kestva arengu võrdlemiseks.