Projekt 2010-2011

Projekt on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013"  alapunkt 3.4.5. Kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine.

Projekti eesmärgiks on osutada efektiivsemat ja tulemuslikumat rehabilitatsiooniteenust läbi kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamise ja seeläbi tõsta (puuetega) inimeste töövõimekust.

Piloteerimise põhjal hinnatakse rehabilitatsiooniasutuste kvaliteedi juhtimise süsteemi üleriigiliselt kasutuselevõtmise võimalust riikliku rehabilitatsiooniteenuse osutamise eeltingimusena.

 Sihtgrupiks on rehabilitatsiooniteenuse osutajad.

Kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine hõlmab endas järgmisi tegevusi:

 • Metoodiliste materjalide tõlkimine, kohandamine, trükkimine
 • 5 pilootasutuse väljavalimine
 • Pilootastuste esindajate koolitamine metoodika rakendamiseks
 • EQUASS Assurance piloteerimine (mai 2010-okt 2011)
  • Pilootasutustes enesehindamise läbiviimine ja tegevusplaani koostamine
  • Tegevusplaani elluviimine
  • Pilootasutuste konsulteerimine
  • Testauditid konsultantide poolt
  • Lõppaudit
  • Sertifitseerimine
 • Konsultantide ja audiitorite koolitamine
 • EQUASS Kohaliku Esindaja ehk sertifikaadihoidja väljavalimine ja koolitamine edasiseks tegevuseks
 • National Stakeholders Commettee loomine
 • Infopäevade korraldamine EQUASSi tutvustamiseks
 • EQUASS veebilehekülje loomine

Pilootprojekti kestvus jaanuar 2010-detsember 2011.a.

Kontaktisik: Keiu Talve, projektijuht
e-mail: keiu.talve@equass.ee;    tel: 6877223