Keila Sotsiaalkeskus alustab kvaliteedisüsteemi juurutamist

16.09.2011

Keila Sotsiaalkeskuses käivitus 1. septembril Euroopa Sotsiaalfondi rahastav projekt „Keila linna hoolekandeteenuste kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine“.

Projekt kestab septembrist 2011 kuni märtsi lõpuni 2013, mil lõpp-auditeerimisega selgub, kas keskuse teenused vastavad Euroopa nõuetele. Kvaliteetsemaid teenuseid iseloomustavad järgmised omadused - teenused on efektiivsemad, läbipaistvamad, konkurentsivõimelisemad ning jätkusuutlikumad. Mis aga peamine, klientide jaoks peaks teenus olema maksimaalselt tänapäeva nõuetele vastav ning tulemuslik.

Projekti peamine eesmärk on Keila linna sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamine läbi kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamise. Meetodina kasutatakse EQUASS Assurance kvaliteedi süsteemi, mille kohalik esindaja Eestis on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Metoodika on loodud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt koostöös erinevate huvigruppidega (sh rahastajad, klientide esindajad, sotsiaalpartnerid, poliitikakujundajad, teenuse pakkujad) ning seda on rakendanud erinevad asutused alates 2003. aastast. Antud Assurance tase on baastase teenuse osutamiseks. Eksisteerib ka EQUASS Excellence, mis on edasijõudnute kvaliteedimärk.

EQUASS Assurance koosneb 10 kvaliteedi põhimõttest, 50 kriteeriumist ning 100 tegevuse indikaatorist. EQUASS Assurance kvaliteedi põhimõtted kattuvad Euroopa Liidu Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Raamistiku (Common Quality Framework for Social Services of General Interest) põhimõtetega, mis on vabatahtlik raamistik liikmesriikidele sotsiaalteenuste osutamise kvaliteedi tagamiseks. Kümme põhimõtet, millele juurutamisel suurimat tähelepanu pööratakse on juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöö, osalus, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ning pidev areng. Kvaliteedisüsteemi rakendamise protsessi on kaasatud kogu asutuse sidusvõrgustik - nii juhid, spetsialistid, kliendid kui ka koostööpartnerid ja muud erinevad huvigrupid. Personal, kes reaalselt klientidele teenust osutab, on projekti üheks põhiliseks sihtgrupiks. Töötajaid koolitatakse metoodika kasutamiseks, et teenuste kvaliteet tõuseks ning soovitud tulemused saavutataks. Projekti jooksul toimub mitmeid kohtumisi ekspertide ja Keila SK töötajate vahel, et arendustöö kulgeks plaanipäraselt ja eesmärgistatult.

Projekt sai jaatava finantseerimisvastuse Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu Struktuurfondi (ESF) inimressursi arendamise rakenduskava, prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ raames meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“, alameede „Organisatsiooni arendamine“ taotlusvoorust. Projekti maksumus on 25 323 eurot, millest Keila linna omafinantseering on 15 protsenti.

Seoses EQUASS Assurance sissejuhatava seminariga personalile on 21. septembril 2011 Keila Sotsiaalkeskus suletud.

Artikkel ilmus Keila linna kodulehel: http://web.keila.ee/52012

Aet-Rut Enok

Projektijuht

 Tagasi